ReadyPlanet.com

dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิธีใส่ปุ๋ยกับมะม่วง


วิธีใส่ปุ๋ยกับมะม่วง
การใส่ปุ๋ยมะม่วง แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

1.ต้นมะม่วงเริ่มปลูก อายุ 1-2 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝน กับ ปลายฤดูฝน  มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่ากัน

2.ต้นมะม่วง อายุ 3 ปีขึ้น ที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 4 ระยะ ตามพัฒนาการของต้นมะม่วง ดังนี้

    1.ระยะบำรุงต้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว ใช้ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง
ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น และใส่ปุ๋ยอีกครั้ง เมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบชุดที่ 2 ใช้ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

    2.ระยะเร่งสร้างตาดอก ก่อนมะม่วงออกดอก 2-3 เดือน แบ่งปริมาณการใส่ปุ๋ยตามอายุของต้นมะม่วง ดังนี้
           - ต้นมะม่วงอายุ 2-4 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
           - ต้นมะม่วงอายุ 5-7 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง อัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อต้น
           - ต้นมะม่วง อายุ 8 ปีขึ้นไป ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อต้น

    3.ระยะบำรุงผลอ่อน หลังดอกบาน 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงฟ้า อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
    4.ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงฟ้า
ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นและอาจพ่นปุ๋ยทางใบร่วมในระยะนี้ด้วยหรือไม่ก็ได้

หมายเหตุ        
1.กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง
2.ใส่บริเวณรอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบทุกครั้ง
3.ตั้งแต่ระยะที่ 2 ถึง 3 หากใช้ พาวเวอร์ไคโตซานปรอเจียว ร่วมด้วยจะให้ต้นมะม่วงมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-40%
 
วิธีการใช้ปุ๋ยกับพืชต่างๆ

การใช้ปุ๋ยกับนาข้าว
วิธีใส่ปุ่ยกับกาแฟ
วิธีใส่ปุ่ยกับสละ และ ระกำ
วิธีใส่ปุ่ยกับลองกอง
วิธีใส่ปุ๋ยกับข้าวโพด
วิธีใส่ปุ๋ยกับทุเรียน(ในช่วงก่อนให้ผลผลิต)
ปฏิทินการดูแลลำไย
วิธีใส่ปุ๋ยกับเงาะ
วิธีใส่ปุ๋ยกับมะละกอ
วิธีใส่ปุ๋ยกับถั่วลิสง
วิธีใส่ปุ๋ยกับกระเทียม
วิธีใส่ปุ๋ยกับมันสำปะหลัง
แคนตาลูปพันธุ์แอปเปิ้ล
วิธีใส่ปุ๋ยกับขนุน
วิธีใส่ปุ๋ยกับกล้วย
วิธีใส่ปุ๋ยกับแตงโม
วิธีใส่ปุ่ยกับยางพาราCopyright © 2013 All Rights Reserved.